نویسنده = احمد علیداد
بررسی دیدگاه سلفیهای جهادی در رابطه با دارالاسلام و دارالکفر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ مهدی عزیزان


بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ سید حسن آل مجدد