نویسنده = محمد مسجد جامعی
تاثیر جهیمان العتیبی بر سلفی‌‌‌‌گری پس از خود

دوره 2، شماره 4، مهر 1395، صفحه 25-44

مرتضی آقامحمدی؛ محمد مسجد جامعی


علل تاثیرگذا ری سید قطب بر حرکتهای اسلامی معاصر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 27-46

محمد مسجد جامعی؛ مرتضی آقا‌محمدی