نویسنده = مجید فاطمی نژاد
پاسخ به شبهات البانی در باب سماع موتی

دوره 2، شماره 4، مهر 1395، صفحه 115-136

مجید فاطمی نژاد؛ محمدحسن زمانی