نویسنده = علی الله بداشتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه سلفیان در مفهوم سنت تَرکیّه

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-42

مجید حیدری؛ علی الله بداشتی