نویسنده = حسن سعادت پرور
نقد و بررسی ادله منکرین «سماع موتی» با محوریّت آیات

دوره 3، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 91-109

حسن سعادت پرور؛ مهدی فرمانیان