نویسنده = مصطفی مهاجر
بررسی تطبیقی تشبیه و تنزیه خداوند نزد مسلمانان و وهابیت

دوره 3، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 111-131

مصطفی مهاجر؛ سید مهدی علیزاده موسوی