نویسنده = محمد ملکی نهاوندی
نقد و بررسی مصادیق سنت تَرکیه از دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 107-129

رضا احمد زاده؛ محمد ملکی نهاوندی


سنت و بدعت از دیدگاه شیعه

دوره 5، شماره 10، مهر 1398، صفحه 119-137

محمد ملکی نهاوندی؛ مرتضی مختاری


بررسی اتهام ابن‌تیمیه دربارۀ ارتداد صحابه نزد شیعه

دوره 5، شماره 9، فروردین 1398، صفحه 23-46

محمد ملکی نهاوندی؛ وحید خورشیدی