نویسنده = حمید ملک مکان
بررسی دلایل ابن‌تیمیه در رد تأویل مصطلح

دوره 5، شماره 10، مهر 1398، صفحه 49-70

حمید ملک مکان؛ صادق مصلحی


بررسی ادله وهابیت بر شرک ربوبی در مسئله شفاعت

دوره 5، شماره 9، فروردین 1398، صفحه 43-65

حمید ملک مکان؛ حسین قاضی زاده


بررسی عصمت انبیا از منظر ابن‌تیمیه نتایج و آثار

دوره 4، شماره 8، مهر 1397، صفحه 103-121

حمید ملک مکان؛ علی الله بداشتی؛ علی اکبر علیزاده