کلیدواژه‌ها = سید قطب
علل تاثیرگذا ری سید قطب بر حرکتهای اسلامی معاصر

دوره 2، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 27-46

محمد مسجد جامعی؛ مرتضی آقا‌محمدی


بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-121

حسین رجبی؛ مجید فاطمی نژاد