کلیدواژه‌ها = عصمت
واکاوی دیدگاه صابونی در غفلت‌انگاری انبیا، با تکیه بر کتاب «النبوة و الانبیا»

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 33-50

مهدی تاج زاده؛ محمدرسول ملکی؛ مصطفی سلطانی


بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره عصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 8، مهر 1397، صفحه 69-86

مصطفی سلطانی؛ سیدکاظم کاظم موسوی