کلیدواژه‌ها = بدعت
نقد و بررسی مصادیق سنت تَرکیه از دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 107-129

رضا احمد زاده؛ محمد ملکی نهاوندی


سنت و بدعت از دیدگاه شیعه

دوره 5، شماره 10، مهر 1398، صفحه 119-137

محمد ملکی نهاوندی؛ مرتضی مختاری


بررسی عصمت انبیا از منظر ابن‌تیمیه نتایج و آثار

دوره 4، شماره 8، مهر 1397، صفحه 103-121

حمید ملک مکان؛ علی الله بداشتی؛ علی اکبر علیزاده


بررسی دیدگاه سلفیان در مفهوم سنت تَرکیّه

دوره 3، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 25-42

مجید حیدری؛ علی الله بداشتی