کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره عصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 8، مهر 1397، صفحه 69-86

مصطفی سلطانی؛ سیدکاظم کاظم موسوی


بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ سید حسن آل مجدد