کلیدواژه‌ها = مجاز
بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین، بر عدم مجاز در قرآن

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 27-42

سعید سلمانی؛ محمد معینی فر


بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ سید حسن آل مجدد