نویسنده = محمد معینی فر
بررسی و نقدِ دیدگاه‌های خالدی در بابِ تأویلِ صفاتِ خبری در اصول کافی

دوره 8، شماره 15، تیر 1401، صفحه 29-50

سید علیرضا فیاضی؛ محمد معینی فر؛ محمد حسن محمدی مظفر


بررسی نسبت دموکراسی و توحید حاکمیت از دیدگاه اسلام‌گرایان معاصر

دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 67-86

محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد معینی فر؛ سید حسن آل مجدد شیرازی


مجاز در قرآن از منظر شنقیطی، تحلیل انتقادی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1400، صفحه 133-150

سجاد عرفان؛ محمد معینی فر


بررسی مبنای فهم سلف از دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 7-26

انسیه سعادت فر؛ حسین رجبی؛ محمد معینی فر


رهیافتی تحلیلی به آرای تفسیری عبدالرحمن سعدی در تفسیر «تیسیر الکریم الرحمن»

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 51-68

محمد معینی فر؛ لیلا سادات داودی؛ فاطمه سادات مشیریان


بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین، بر عدم مجاز در قرآن

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 27-42

سعید سلمانی؛ محمد معینی فر