نویسنده = احمد علیداد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دیدگاه سلفیهای جهادی در رابطه با دارالاسلام و دارالکفر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ مهدی عزیزان


2. بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ سید حسن آل مجدد