نویسنده = احمد عابدی
تکفیر در بین علمای شیعه، تهمت یا حقیقت؟!

دوره 4، شماره 7، فروردین 1397، صفحه 43-62

محمد علی جابری؛ احمد عابدی