نویسنده = فاطمه سادات مشیریان
رهیافتی تحلیلی به آرای تفسیری عبدالرحمن سعدی در تفسیر «تیسیر الکریم الرحمن»

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 51-68

محمد معینی فر؛ لیلا سادات داودی؛ فاطمه سادات مشیریان