کلیدواژه‌ها = اصول مذهب الشیعه
نقد دیدگاه ناصر القفاری در مسئله رؤیت خداوند

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-99

رضا برنجکار؛ ابراهیم توکلی مقدم