موضوعات = سلفیت و وهابیت و جریان های سلفی
بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره روایت عقل

دوره 6، شماره 12، اردیبهشت 1400، صفحه 31-48

سید ابوالحسن نواب؛ مجید حیدری آذر