دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مبانی تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

ابراهیم قاسمی؛ محمود علیخانی کشکک


نقد دیدگاه ترکی بن علی در تکفیر «حاکم بغیر ما انز‌ل‌الله»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

حسن زرنوشه فراهانی؛ فاطمه تاراس