دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مبانی تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

ابراهیم قاسمی؛ محمود علیخانی کشکک