دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، فروردین 1399 
بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در شرک‌انگاری استغاثه

صفحه 7-32

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان؛ سید حسن آل مجدد