اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت السلام و المسلمین مهدی مکارم شیرازی

علوم سیاسی ریاست هیئت امنای موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

mahdi.makarem99gmail.com

سردبیر

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن آل مجدد شیرازی

فقه و رجال مجتهد، مدرس حوزه و دانشگاه

alemojaddedgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین حسین رجبی

مذاهب فقهی استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

drhosseinrajabiigmail.com

حجت الاسلام و المسلمین عز الدین رضا نژاد

کلام اسلامی دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

rezanejad39yahoo.com

حجت الاسلام و المسلمین حسن ضیاء توحیدی

فقه و اصول و مذاهب اسلامی مجتهد، استاد حوزه و دانشگاه

hztohidigmail.com

آیت الله نجم الدین طبسی

فقه و اصول ، مهدویت مجتهد، استاد حوزه و دانشگاه

info.velaagmail.com

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان

مذاهب اسلامی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

m.farmanianchmail.ir

کارشناس نشریه

حجت الاسلام امین الله شاکری موحد

مدیر داخلی نشریات موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

amin.s.2657gmail.com