اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت السلام و المسلمین مهدی مکارم شیرازی

علوم سیاسی ریاست هیئت امنای موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

mahdi.makarem99gmail.com

سردبیر

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن آل مجدد شیرازی

فقه و رجال مجتهد، مدرس حوزه و دانشگاه

alemojaddedgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام و المسلمین حسین رجبی

مذاهب فقهی استادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

drhosseinrajabiigmail.com

حجت الاسلام و المسلمین عز الدین رضا نژاد

کلام اسلامی دانشیار جامعة المصطفی العالمیة

rezanejad39yahoo.com

حجت الاسلام و المسلمین حسن ضیاء توحیدی

فقه و اصول و مذاهب اسلامی مجتهد، استاد حوزه و دانشگاه

hztohidigmail.com

آیت الله نجم الدین طبسی

فقه و اصول ، مهدویت مجتهد، استاد حوزه و دانشگاه

info.velaagmail.com

محمد باقر پورامینی

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

pouramini47yahoo.com

کارشناس نشریه

مصطفی مهاجر

مدیر داخلی نشریات موسسه دارالاعلام لمدرسة أهل البیت علیهم السلام

mm8259719gmail.com