نویسنده = مصطفی سلطانی
واکاوی دیدگاه صابونی در غفلت‌انگاری انبیا، با تکیه بر کتاب «النبوة و الانبیا»

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 33-50

مهدی تاج زاده؛ محمدرسول ملکی؛ مصطفی سلطانی


دگردیسی گفتمان وهابیت در حیطۀ مسائل سیاسی ـ مذهبی

دوره 5، شماره 10، مهر 1398، صفحه 29-47

مصطفی سلطانی؛ مجتبی محیطی


بررسی تحلیلی دیدگاه سلفیه درباره عصمت انبیا با تکیه بر آیات قرآن

دوره 4، شماره 8، مهر 1397، صفحه 69-86

مصطفی سلطانی؛ سیدکاظم کاظم موسوی


بررسی ادعای وهابیون معاصر مبنی بر نسخ شدن روایات جواز حلف به‌غیرالله

دوره 4، شماره 7، فروردین 1397، صفحه 81-97

ابوذر فروتنی؛ مصطفی سلطانی؛ مجید حیدری


بررسی دیدگاه سلفیه جهادی پیرامون «ولاء و براء»

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 63-80

رسول چگینی؛ مصطفی سلطانی