نویسنده = سید حسن آل مجدد
بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در شرک‌انگاری استغاثه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 7-32

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان؛ سید حسن آل مجدد


بررسی دیدگاه سلفیها در خصوص کفرآمیز بودن دموکراسی

دوره 2، شماره 4، مهر 1395، صفحه 7-24

محسن عبدالملکی؛ سید حسن آل مجدد


بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز

دوره 1، شماره 2، مهر 1394، صفحه 117-136

احمد علیداد؛ سید حسن آل مجدد