ردی بر کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه علمیه قم

چکیده

این مقاله نقدی است مستند بر کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر، اثر عثمان خمیس، که حاوی شبهاتی چند درباره امام مهدیQ است. وی در کتاب خود کوشیده است اعتقاد به امام مهدیQ را که اصلی مشترک بین دو مکتب اهل‌ سنت و شیعه محسوب می‌شود نقطه اختلاف تلقی کند. لذا واقعیاتی را که در منابع اهل سنت وجود دارد نادیده می‌گیرد و آنها را به روایات شیعه نسبت می‌دهد. ما به برخی از نمونه‌های آن در این مقاله اشاره می‌کنیم. همچنین، می‌کوشیم با ذکر نمونه‌ها نگاهی به برخی شیوه‌های ناصواب عثمان خمیس در کتابش داشته باشیم، از جمله: تحریف حقایق، مطرح‌کردن مفاد اخبار ضعیف به عنوان معتقد شیعه، سرپوش‌گذاشتن بر اشکالات روایات اهل سنت.

کلیدواژه‌ها