اهداف و چشم انداز

1-     معرفی اندیشه، تاریخ و جریانهای سلفی در امت اسلامی با هدف شناخت و آگاهی از این گروهها.

2-     ایجاد زمینه‌ای مناسب برای معرفی مکتب و مبانی اهل بیت در موضوعات مورد منازعه

3-     حفظ و صیانت از تفکر ناب اسلامی در قبال شبهات و آسیب هائی که از ناحیه یشان وارد می‌گردد.

4-     بیان جنایات و خطرات گروههای سلفی به منظور آگاهی دادن متفکرین عالم اسلام از شیوع این نوع تفکر.

5-     ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی.