شماره جاری: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399 

1. بررسی دیدگاه ابن‌تیمیه در شرک‌انگاری استغاثه

صفحه 7-32

حسین قاضی زاده؛ مهدی فرمانیان؛ سید حسن آل مجدد