بررسی ادله سلفیان در ادعای شرک بودن استغاثه به غیرخدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدرسی معارف دانشگاه معارف، گرایش مبانی نظری اسلامی.

2 استاد دانشگاه تهران.

چکیده

طلب از غیر خدا، پس از آن‌که در قرن هشتم از سوی ابن‌‌تیمیه عملی شرک‌‌آمیز اعلام شد، به یکی از پردامنه‌‌ترین بحث‌‌ها میان سلفیان و مسلمانان تبدیل گشته است. این گروه با استناد به آیات قران و آنچه اجماع امت می‌نامند، طلب از غیر خدا را سبب خروج از دایره اسلام می‌دانند. تبیین ماهیت مشرکانه استغاثه، این گروه را واداشته تا دلیلی تحلیلی نیز بر مدعای خود اقامه کنند. در این دلیل ادعا شده است که استغاثه از غیرخدا مستلزم انتساب صفات خاص خدا به بندگان و تشبیه آنها به خداست و از این جهت، عملی مشرکانه است. این در حالی ‌است که انبیای الهی نیز از غیرخدا طلب کمک می‌کردند. افزون بر این، به گواهی قرآن و احادیثی که خود سلفیان نیز قبول دارند، صفاتی که این گروه مدعی اختصاص آنها به خداهستند، مختص خدا نیست و بندگان نیز می‌توانند آنها را کسب کنند.

کلیدواژه‌ها