تلقین میت بعد از دفن از نگاه مذاهب اربعه و وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مسئلۀ تلقین میت بعد از دفن، یکی از مسائلی است که جمهورِ مسلمین در آن اتفاق نظر دارند؛ اما در مقابل، بیشتر وهابیان، تلقین میت بعد از دفن را بدعت می‌دانند. با توجه به اینکه مسئلۀ مذکور از نظر مذاهب اربعه و وهابیت به‌خوبی تبیین نشده است؛ لذا بر آن شدیم در نوشتار پیشِ رو به بررسی تلقین میت بعد از دفن بپردازیم. جمهورِ علمای اهل‌سنت اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی حتی شخصیت‌های متشددی مانندِ ابن‌تیمیۀ حرانی و شاگرد وی، ابن‌قیم گفته‌اند: «تلقین میت بعد از دفن، سنت، مستحب و جایز است». افزون بر این، برخی از پیروان ائمۀ دعوت نجد معتقدند، تلقین میت، جایز و سنت است؛ اما در مقابل، اکثر وهابی‌ها همچون البانی، بن‌باز و دیگران معتقد هستند، چنین عملی بدعت است و می‌گویند سلف چنین کاری انجام نداده‌اند؛ درحالی‌که به اعتقاد اهل‌سنت، صحابه و سلف به تلقین میت عمل کردند؛ لذا از زمان سلف تا به امروز، مسلمانان به تلقین میت بعد از دفن عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها