نویسنده = انسیه سعادت فر
بررسی مبنای فهم سلف از دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 7-26

انسیه سعادت فر؛ حسین رجبی؛ محمد معینی فر