کلیدواژه‌ها = حجیت
بررسی مبنای فهم سلف از دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1400، صفحه 7-26

انسیه سعادت فر؛ حسین رجبی؛ محمد معینی فر


بررسی دلالت حدیث خیر القرون در حجیت فهم سلف

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 7-25

علی ملا موسی میبدی؛ مسلم محمدی


بررسی دیدگاه سلفیان در مفهوم سنت تَرکیّه

دوره 3، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 25-42

مجید حیدری؛ علی الله بداشتی