بررسی اطلاع ارواح و پیامبر از عالم دنیا و عرضۀ اعمال به آنها از نگاه وهابیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اختلاف بین وهابیت و علمای اهل سنت در این نیست که ارواح اموات، ملاقات و ارتباطی با ارواح زنده‌ها دارند و کسی در اصل آن شک ندارد؛ اما تفاوت اندیشۀ برخی از وهابیان با دیگر مذاهب اسلامی، در اطلاع ارواح و پیامبر$ از عالم دنیا و عرضۀ اعمال زنده‌ها به آنها می‌باشد؛ ازآنجایی‌که درخصوصِ عرضۀ اعمال زنده‌ها به ارواح و پیامبر$ و اطلاع آنها از عالم دنیا از نظر اهل سنت و وهابیت، تبیین دقیقی صورت نپذیرفته است بر آن شدیم در این نوشتار به بررسی اطلاع ارواح و پیامبر$ از عالم دنیا و عرضۀ اعمال به آنها بپردازیم. با تحقیقات انجام‌شده، مشخص شد بیشتر وهابیان، منکر اطلاع ارواح و روح پیامبر$ از عالم دنیا و عرضۀ اعمال به آنها هستند و در مقابل علمای اهل سنت و حتی برخی همچون، ابن‌تیمیه و ابن‌قیم، قائل به ارتباط ارواح و پیامبر$ با عالم دنیا و عرضۀ اعمال زنده‌ها به آنها شدند. مخالفین با استناد به نبودن خبر صحیحی در این مسئله بر این باورند که ارواح از عالم دنیا بی اطلاع هستند؛ ولی علمای اهل سنت به روایاتی، همچون روایات عرضۀ اعمال به پیامبر$ و خویشاوندان، استدلال کردند که پیامبر$ و کسانی که از دنیا رفتند از اعمال زنده‌ها باخبر می‌شوند و از اعمال نیک، خوشحال می‌شوند.

کلیدواژه‌ها