دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1400 
بررسی نسبت دموکراسی و توحید حاکمیت از دیدگاه اسلام‌گرایان معاصر

صفحه 67-86

محسن عبدالملکی؛ مهدی فرمانیان؛ محمد معینی فر؛ سید حسن آل مجدد شیرازی