مجاز در قرآن از منظر شنقیطی، تحلیل انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ وهابیت‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی.

چکیده

محمدامین شنقیطی از علمای سلفیِ وهابی است که کتاب­های متعددی در زمینۀ اصول، تفسیر و... دارد. حیات علمی او به دو برهۀ زمانی قبل از حجاز و حجاز تقسیم می­شود. زمانی که به حجاز آمد تحت تأثیر افکار ابن‌تیمیه قرار گرفت و به مسلک ظاهرگرایان پیوست. یکی از آرای وی در این مسلک، منع مجاز است. او مانندِ بقیۀ متفکران مکتب ابن‌تیمیه، منکر مجاز در لغت و قرآن می­شود و معتقد است هر جایی که مدعیان مجاز، مجاز نامیده­اند اسلوبی از اسالیب زبان عربی و حقیقت است. او برای نفی مجاز، ادلۀ متعددی اقامه می­کند که می­توان به برهان عقلی به‌عنوان مهم‌ترین دلیل در نفی مجاز اشاره کرد. در این دلیل، وی مجاز را به این سبب که نفی حقیقت است و از قرآن نمی­توان چیزی را نفی کرد، کنار گذاشته و در این استدلال از شکل دوم منطقی استفاده کرده است؛ اما در این استدلال نوعی مغالطۀ لفظی صورت گرفته است. حدّ وسط که نفی باشد در صغری و کبری عیناً تکرار نشده و دارای معنای متفاوتی است. علاوه بر این دلیل، ادلۀ دیگری مانندِ اینکه سلف و مفسران سلفی از مجاز استفاده نکرده­اند و مجاز، سبب نفی بسیاری از صفات الهی می­شود ذکر می­کند که در جواب گفته می­شود، اولاً: کاربرد مجاز در میان آنها بوده؛ اما اصطلاح آن وجود نداشته است. ثانیاً: مجاز، سبب نفی صفات نمی­شود؛ درواقع کسانی که قائل به مجاز هستند، دو دسته صفات سلبی و ایجابی همراه با تنزیه را برای خداوند اثبات می­کنند. شنقیطی در ظاهر، مجاز را نفی کرده است؛ ولی در هر جایی که مجاز، مؤید مذهبش باشد از آن استفاده می‌کند. در این موارد نام آن را تغییر داده و اسلوب عربی می­گذارد.

کلیدواژه‌ها