بررسی و نقدِ دیدگاه‌های خالدی در بابِ تأویلِ صفاتِ خبری در اصول کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری رشتۀ وهابیت‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسندۀ مسئول).

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

دکتر خالدی در کتابِ الکلینی و تأویلاته الباطنیة به نقدِ روایاتِ الکافی پرداخته است، ازجمله مباحثی که در باب توحید اصول کافی مذکور است و خالدی روایات آن را نقد کرده است، روایاتی است که صفاتِ خبری خداوند را تأویل می‌کنند. خالدی در مسئلۀ صفاتِ خبری گاهی به ظاهرگرایی متمایل است و گاهی به توقف؛ ازاین‌رو مبانی‌ او در نقدِ روایاتِ این باب مغشوش است. همچنین چون مبنایِ مشخصی در بررسی‌هایِ سندی و دلالی ندارد به‌راحتی روایات را کنار می‌گذارد و برایِ تحمیل دیدگاه‌هایِ خود بر آیات، بدونِ ارائۀ شواهد، دیدگاهِ شیعیان را خطا می‌شمارد. او خود در مواردِ مختلف از تأویلی که صریحاً آن را خطا می‌داند، استفاده می‌کند. با این وجود معتقد است تأویلاتِ مذکور در روایاتِ شیعه مجعول بوده و دارای خطا می‌باشند. در این نوشتار ابتدا گزارشی مبسوط از رویکردِ خالدی و آرای او در نقدِ الکافی مخصوصاً نقدِ روایاتِ مربوط به صفاتِ خبری عرضه شده است، سپس بر اساسِ روش‌شناسیِ کلامی این دیدگاه‌ها بررسی و نقد شده‌اند و ناسازگاری دیدگاه‌ او نشان داده شده است. همچنین با بررسیِ لوازم رویکردِ خالدی در بحثِ صفاتِ خبری مشخص کردیم که دیدگاهِ وی در این بحث، او را به تجسیم می‌کشاند. درنهایت استدلال کردیم که نه‌تنها تأویل‌گراییِ مذکور در مکتبِ اهل بیت، خطا نیست؛ بلکه تنها راه برایِ تبیینِ صفاتِ خبری است.

کلیدواژه‌ها