دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تیر 1401 
جریان‌شناسی جریان جامیه

صفحه 7-28

سید جواد یوسف هاشمی؛ عبدالمحمد شریفات