نگاه جریان سروری نسبت به تشیع و جمهوری اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسندۀ مسئول).

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی.

چکیده

جریان وهابی سروریه یکی از جریان‌های وهابی است که توسط محمد سرور در عربستان پدید آمد. این جریان، دیدگاه‌های انتقادی شدیدی نسبت به حاکم سعودی دارد و در مقابل جریان جامیه (درباری) پدید آمده‌اند. این جریان باوجود اعتراض‌هایی که به حاکم سعودی دارند، دیدگاه تندی هم نسبت به تشیع، خصوصاً پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دارند. محمد سرور با تألیف کتب متعدد ازجمله و جاء دور المجوس، اتهامات ناروای بسیار را به انقلاب ایران و بنیان‌گذار آن حضرت امام خمینی) وارد آورد. برخی گمان کرده‌اند علمای اخیر سروریه ازجمله سلمان العوده، سفر الحوالی و... دیدگاه معتدل­تری نسبت به تشیع و ایران دارند. با بررسی مشخص می‌شود که این افراد نوسروری نیز مانندِ محمد سرور دیدگاه‌های تندی نسبت به تشیع، ایران و امام خمینی) دارند. در مقالۀ حاضر به بررسی دیدگاه این جریان وهابی نسبت به تشیع و جمهوری اسلامی ایران می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها