نقد و بررسی دیدگاه های حیدرعلی قلمداران پیرامون زیارت قبور و ساخت بنا برآن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

حیدرعلی قلمداران یکی از قرآنیون معاصر شیعی در ایران است که به نقد عقاید شیعی می‌پردازد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی _ ‌تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، به بررسی دیدگاه قلمداران در مسئلۀ زیارت قبور و ساخت بنا بر آنها پرداخته است. این پژوهش به‌دست داد که وی مسئله‌ء زیارت قبور را خرافات و بدعت شیعی می‌خواند و معتقد است، از حقایق شرعی نیست. قلمداران مخالف ساخت بنا مانند گنبد و ضریح بر روی قبور است و آن را شرک می‌داند و با تألیف کتابی با نام زیارت قبور بین حقیقت و خرافات، اشکالات متعددی به این کار وارد کرده است. وی مهمترین دلیل خود را، عدم ذکر  موضوعِ زیارت قبور در قرآن، نهی از زیارت قبور توسط پیامبر6، سفارش حضرت فاطمه3 به دفن مخفیانه، نفی دلالت زیارت قبور در آیه‌ هشتاد و چهار سوره توبه، وجود حدیث منع زیارت قبور، عید قرار ندادن قبر پیامبر6 و حدیث پیامبر6 مبنی بر تسویه قبور می‌داند. در این تحقیق به صحت و سقم دیدگاه‌های قلمداران در زمینه زیارت قبور پرداخته شده و روشن گردیده است آیات قرآن، متون روایی، مستندات تاریخی و دلایل شیعه و اهل‌سنّت حاکی از آن است که دیدگاه قلمداران مردود بوده و زیارت قبر پیامبر6 و مومنان و ساخت بنا بر آ‌نها، امری جایز و مشروع است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات