دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، دی 1401 
مبانی تکفیر از دیدگاه ابن‌تیمیه

صفحه 47-71

محمود علیخانی کشکک؛ ابراهیم قاسمی


تحلیل و بررسی مواجهه‌ی دوگانه مصطفی ‌طباطبایی با موضوع شفاعت در قیامت

صفحه 119-144

سید محمد یزدانی؛ سید محمد حسینی قزوینی؛ مهدی فرمانیان؛ عزالدین رضا نژاد؛ نجم الدین طبسی