دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1397 
بررسی عصمت انبیا از منظر ابن‌تیمیه نتایج و آثار

صفحه 103-121

حمید ملک مکان؛ علی الله بداشتی؛ علی اکبر علیزاده